هتل ها و رستوران ها

یک روز در بیابان سیل می آید و یک گردباد بزرگ درست میکند تروور یک کار پیدا کرده است او میرود و از گرد باد عکس میگرد گردباد بسایار قدرتمند بود و به سمت لوسانتوس حرکت کرد و ....